/Rohožník
Rohožník
Oficiálne stránky obce
Otázka pre starostu
Otázka je adresovaná priamo na starostu obce.
Zadajte vaše meno
Zadajte prosím Váš email pre odpoveď!
Napíšte text vašej správy!

Menu

Aktuálne oznamy obecného rozhlasu - 07.08.2017

 • Rozpis TKO na II. polrok 2017
  Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Rohožník pre II. polrok 2017 si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade.
 • Čiastkové zmeny cestovných poriadkov
  Spoj č.125(X35)s odchodom Malacky, žel.st. o 15:05 hod. s príchodom Plavecký Peter, kostol o 16,00 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky, žel. st. o 15:10 hod. s príchodom Plavecký Peter, kostol o 16:05hod.
 • Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 29.06.2017 do odvolania
  Info: hlavná stránka
 • Zber jedlých olejov
  Obec Rohožník od júla 2017 zabezpečuje zber použitých jedlých rastlinných olejov a tukov. Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov, ktoré zostanú v domácnostiach po vyprážaní na panvici alebo vo fritéze, prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín. Dôležité je, aby olej neobsahoval vodu, víno a zvyšky jedál. Olej nalievajte vychladnutý do nádoby, ktorá sa dá uzavrieť napr. PET fľaša. Fľaše s použitým olejom môžete vhodiť do kontajnerov hnedej farby, ktoré sa nachádzajú pri Supermarkete COOP Jednota, COOP Jednota na Barine a zberné miesto na hlavnej autobusovej stanici.
 • Nález
  Našla sa zlatá náušnica. Našli sa kľúče s čipom.
 • FC Rohožník - Skalica
  Výbor klubu FC Rohožník Vás pozýva na 2. kolo Slovenského pohára ( Slovnaft cupu), v ktorom sa naše mužstvo stretne na domácom ihrisku s finalistom minulého ročníka MFK Skalica. Zápas sa uskutoční v stredu 09.08.2017 o 17,30 hod. Všetkých fanúšikov srdečne pozývajú.
 • Folklórne hodové slávnosti  12. - 13.08.2017
  Info: hlavná stránka
 • Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 09.08.2017
  Info: hlavná stránka
 • BVS "GENERÁLNY PARDON"
  Info: hlavná stránka
Najbližšie udalosti v obci
august
sobota
26
ŠKH ROHOŽNÍK POZÝVA NA...
o 4 dní
september
sobota
9
o 18 dní

Aktuálne informácie

 • Oznamy OÚ
 • Bleskovky
 • Odpady
 • Oznamy ZSE
 • VVP Záhorie
 • MŽP a SIŽPZber použitých jedlých rastlinných olejov a tukov v obci Rohožník
 
Obec Rohožník od júla 2017 zabezpečuje zber použitých jedlých rastlinných olejov a tukov. Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov, ktoré zostanú v domácnostiach po vyprážaní na panvici alebo vo fritéze, prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín. Dôležité je, aby olej neobsahoval vodu, víno a zvyšky jedál. Olej nalievajte vychladnutý do nádoby, ktorá sa dá uzavrieť napr. PET fľaša. Fľaše s olejom môžete vhodiť do kontajnerov hnedej farby, ktoré sa nachádzajú pri Supermarkete COOP Jednota, COOP Jednota na Barine a zberné miesto na hlavnej autobusovej stanici.
Dôvodom pre zber použitého kuchynského oleja je, že:
použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré môžu spôsobiť rakovinu,
recykláciou použitého oleja sa zamedzí znečisteniu povrchových a podzemných vôd,
použitý jedlý olej škodí odpadovému potrubiu v dome a poškodzuje správny chod čistiarne odpadových vôd,
použitý jedlý olej  upcháva žumpu a kanalizáciu a slúži ako potrava hlodavcom a použitý olej je možné plnohodnotne využívať na výrobu biopalív, čím sa znižuje naša závislosť na rope.
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú
v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je
Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.
III
Právo byť volený
Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
Ÿ výkon trestu odňatia slobody,
Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV
Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. 
Už siedmy rok dostane Rohožník príležitosť na to, aby bol život v ňom zase o niečo lepší. Poslúži na to 20 000 eur z grantového programu Náš Rohožník,
ktorý vznikol ako spoločná iniciatíva obce Rohožník so spoločnosťou CRH(Slovensko). Tá sa v povedomí obyvateľov spája ako jeden z najväčších
zamestnávateľov na Záhorí s cementárňou a sieťou betonární a dlhodobou podporou miestneho okolia.
Cieľom grantového programu je prispieť k skvalitneniu života obyvateľov Rohožníka. "Znamená to vytvárať nové možností na zmysluplné trávenie
voľného času detí a mladých ľudí, podporovať inovatívne vzdelávanie, zlepšovať životné prostredie a hlavne, podporovať iniciatívnych ľudí, ktorí
chcú robiť život v obci stále lepším", uviedla Miroslava Remenárová, manažérka pre firemné vzťahy CRH North Danube.
 
V minulom roku vzrástol počet žiadostí o príspevok z grantového programu Náš Rohožník o viac ako polovicu oproti roku 2015. Pred tohtoročným ročníkom si
firma spolu s obcou urobili prieskum medzi zástupcami obyvateľov a mimovládnych organizácií, s ktorými sa schádzajú v rámci Komunitného
poradného panelu. Ten vznikol z iniciatívy firmy, aby získala názor priamo od obyvateľov žijúcich či pracujúcich v okolí cementárne. Rovnako sa ich na
názor opýtala aj obec. "Zistili sme, že obyvatelia volajú najmä po skvalitnení ciest, volajú po budovaní či skvalitnení oddychových priestorov
či športovísk", opísal výsledky Peter Švaral, starosta Rohožníka. Pri koncipovaní kritérií, ktoré rozhodujú o ocenených projektoch vychádzala obec
a CRH (Slovensko) zo stratégie dlhodobej udržateľnosti. ,,Je kľúčové, aby projekty v sebe niesli prvky kvalitatívnej zmeny a dlhodobého prínosu, ktorý
podporuje verejnoprospešný aspekt. Prihliada sa aj na počet dobrovoľníkov, ktorí sú do projektu aktívne zapojení," dodala Miroslava Remenárová.

Žiadosti o grantový príspevok do programu Náš Rohožník je možné posielať od 15. mája do 15. júna a podklady k nemu nájdu záujemcovia na
https://crh.egrant.sk/, prípadne sa môžu obrátiť priamo na Obecný úrad v Rohožníku.

SMS-infoPrijímajte bezplatné SMS oznamy našej obce

Obec Rohožník

Starosta obce: Mgr.Peter Švaral
Tel: 034/6588 339
Mobil: 0905/413 804
Mail: starosta@rohoznik.sk
Fakturačné údaje:
Obecný úrad Rohožník
Školské námestie 406/1
906 38 Rohožník
IČO: 00309923
DIČ: 2021086848
IBAN:SK3956000000003208206001

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 - 12:00
13:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 12:00
13:00 - 15:30
Streda 7:00 - 12:00
13:00 - 18:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7:00 - 12:00

Kalendár akcií

<<  August 2017  >>
 po  ut  st  št  pi  so  ne 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
212223242527
28293031   

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama