/Rohožník
Rohožník
Oficiálne stránky obce
Otázka pre starostu
Otázka je adresovaná priamo na starostu obce.
Zadajte vaše meno
Zadajte prosím Váš email pre odpoveď!
Napíšte text vašej správy!

Menu

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja snúbenci.

Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.
Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky so snúbencami čas a miesto obradu. Civilné sobáše sa uskutočňujú v obradnej miestnosti obecného úradu. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi.

Sobášne dni sú určené Uznesením OZ č. 5/14, bod J. v sobotu od 13,00 h. do 17,00 h. a v pracovné dni počas pracovnej doby na obecnom úrade.
Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Uzavretie manželstva medzi dvomi občanmi SR:

 • Žiadosť o uzatvorenie manželstva (PDF tlačivo, RTF tlačivo). Vyplnenú žiadosť pred matrikárkou podpíšu osobne obaja snúbenci.
 • Rodný list obidvoch snúbencov
 • Občiansky preukaz obidvoch snúbencov, ktorý je zároveň aj dokladom o pobyte, štátnom občianstve a rodnom čísle
 • Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
 • Vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
 • V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému

Uzavretie cirkevného sobáša:

 • Žiadosti o cirkevné sobáše sa predkladajú matričnému úradu podľa miesta kostola
 • Orgán cirkvi pred ktorou sa manželstvo uzavrelo je povinný doručiť Zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do matriky a vydá sobášny list

Uzavretie manželstva medzi dvomi občanmi SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu:

 • Pred uzavretím manželstva predkladajú tie isté doklady ako občania SR a povolenie Matričného úradu z trvalého pobytu jedného zo snúbencov

Uzavretie manželstva štátneho občana SR v cudzine:

 • Občan SR predkladá tie isté doklady ako občan, ktorý uzatvára manželstvo na území SR
 • Potvrdenie z matričného úradu, že Slovenská republika nevydáva Osvedčenie o spôsobilosti  

          na uzavretie manželstva.

 • Doklad o osobnom stave nahradí Čestným vyhlásením u notára

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom:

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide  o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
 • Doklady, okrem rodného listu nesmú byť staršie ako 6 mesiacov odo dňa vydania
 • Doklady musia byť opatrené predpísaným overením (Apostille, superlegalizácia), aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny
 • Doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom (okrem českého jazyka)
 • Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode

Uzavretie manželstva medzi dvomi cudzincami:

 • Platí to isté, čo pri uzavretí manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom
Správny poplatok (v eurách)*:
Prvý originál sobášneho listu - bezplatne 0,00 €
Za vydanie duplikátu sobášného dokladu 5,00 €
Vydanie výpisu z matrík (rodný, sobášny a úmrtný list) 5,00  €
Povolenie uzavrieť manželstvo pre iným než príslušným
matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR
16,50 €
Uzavretie manželstva bez trvalého pobytu v našej obci medzi štátnymi občanmi SR 16,50 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 66,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než
príslušným MÚ medzi štátnym občanom SR a cudzincom
33,00 €
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 66,00 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 €
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 199,00 €
* - Správne poplatky sa vyberajú na matrike v hotovosti alebo platbou kartou
- Od poplatkov sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
 
Kontakty a lehoty: 
Doba vybavenia: na počkanie
Vybavuje: Gabriela Pažitná, matrikárka
Kontakt: tel.: 034/6588 101
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Vyhľadávanie

Bezhotovostné platby

Akceptujeme bezhotovostné platby bankovými kartami na Obecnom úrade

Štatistiky

Používatelia
13
Články
164
Čítanosť článkov
575318

Náhodný obrázok