/Rohožník
Rohožník
Oficiálne stránky obce
Otázka pre starostu
Otázka je adresovaná priamo na starostu obce.
Zadajte vaše meno
Zadajte prosím Váš email pre odpoveď!
Napíšte text vašej správy!

Menu

Obec Rohožník, zastúpená starostom obce Mgr. Petrom Šváralom, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle §117 zákona č. 50/1976 Zb. v znení poslednej platnej novely
(ďalej len stavebný zákon) v súvislosti s nadobudnutím účinnosti §2 zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky"
podľa § 36 stavebného zákona oznamuje :
                                                                   začatie územného konania verejnou vyhláškou
                                                                  na stavbu: „ Využite lokality GRUND-ROHOŽNÍK ”,
 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Vyhľadávanie

Bezhotovostné platby

Akceptujeme bezhotovostné platby bankovými kartami na Obecnom úrade

Štatistiky

Používatelia
13
Články
155
Čítanosť článkov
560337

Náhodný obrázok